Intellectueel Eigendom en Inbreukmeldingen

Welkom op de pagina voor intellectuele eigendom van World of Sport. Hier vindt u richtlijnen voor het indienen van een klacht over mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content die op ons platform wordt weergegeven.

Onze Rol

World of Sport is een zoekplatform die sportgerelateerde producten van verschillende bedrijven samenbrengt om gebruikers een vergelijkend overzicht te bieden. World of Sport publiceert content, waaronder maar niet beperkt tot, productafbeeldingen, beschrijvingen, handelsmerken en logo’s, die door onze partners worden aangeleverd. Hoewel wij als doorgeefluik optreden en dus niet actief betrokken zijn bij de inhoud van wat er op ons platform wordt geplaatst, nemen we de rechten van intellectueel eigendom serieus.

Richtlijnen voor het Melden van Inbreuk

Wanneer u een claim wilt indienen over inbreuk op intellectueel eigendom, vragen wij u de volgende procedure te volgen:

Stap 1: Directe Communicatie

Probeer eerst het probleem rechtstreeks op te lossen met de aanbieder van de content die naar uw mening uw intellectuele eigendomsrechten schendt.

Stap 2: Indienen van een Formele Klacht

Als directe communicatie geen oplossing biedt, kunt u een formele klacht indienen bij World of Sport. Uw klacht moet het volgende bevatten:

  • Een precieze omschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en waarom.
  • De locatie van het materiaal op onze website, bijvoorbeeld een directe URL.
  • Uw volledige contactinformatie, zodat wij met u kunnen communiceren over uw klacht (volledige naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer).
  • Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de rechthebbende, diens vertegenwoordiger, of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is, en op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht dat naar verluidt geschonden is.
  • Uw handtekening (elektronisch of fysiek).

Stap 3: Beoordeling en Actie

Na ontvangst van uw klacht, zullen wij deze beoordelen en, indien nodig, gepaste maatregelen nemen. Dit kan het verwijderen van de betreffende content omvatten, terwijl wij verder onderzoek doen naar de claim.

Contactinformatie voor Klachten

Claims met betrekking tot inbreuk op intellectueel eigendom kunnen worden gericht aan:

E-mail: juridisch@worldofsport.nl. Wij streven ernaar om binnen 72 uur na ontvangst te reageren op alle claims.